Opłata dodatkowa


Za brak opłaty za postój na terenie Strefy Płatnego Parkowania otrzymuje się RAPORT Z KONTROLI.

W przypadku braku tej opłaty należy uiścić opłatę dodatkową w wysokości 200zł.

Kontroler nie jest upoważniony do pobierania opłaty dodatkowej.

Powyższą opłatę dodatkową należy uiścić na jeden z poniższych sposobów:
– dokonując przelewu na konto wskazane w raporcie,
– w parkomacie wprowadzając kod podany w raporcie

Nieuregulowane dobrowolne opłaty dodatkowe podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Podstawa prawna: art. 13f ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 2018, poz. 2068 ze zm.) oraz Uchwała XLI/1273/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14.04.2021r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania  pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Łodzi.

Pismo o wyjaśnienie powstania z mocy obowiązku uiszczenia ww. opłaty dodatkowej można wnieść w terminie 30 dni od daty kontroli na adres:
Zarząd Dróg i Transportu, ul. Piotrkowska 173, 90-447 Łódź, zdit@zdit.uml.lodz.pl lub za pośrednictwem firmy: City Parking Group S.A., o/Łódź, ul. Piotrkowska 125, 90-430 Łódź, BOK czynne pn.-pt. w godz. 8:00-18:00.

W przypadku sprzedaży/najmu pojazdu, do pisma należy dołączyć kopię umowy lub faktury sprzedaży.

Szczegółowe informacje można znaleźć

https://uml.lodz.pl/komunikacja-i-transport/kierowca/parkowanie-platne/