Opłata dodatkowa

Za brak opłaty w czasie parkowania na terenie Strefy Płatnego Parkowania otrzymuje się WEZWANIE DO STAWIENNICTWA CELEM PRZEDSTAWIENIA DOWODU UISZCZENIA OPŁATY Z TYTUŁU PARKOWANIA W STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA.

W przypadku braku tego dowodu należy uiścić opłatę dodatkową w wysokości 50zł.

Kontroler nie anuluje wezwania wniesienia opłaty dodatkowej.

Kontroler nie jest upoważniony do pobierania opłaty dodatkowej.

Opłatę dodatkową należy wnieść w terminie 28 dni od daty wystawienia wezwania (z podaniem w tytule wpłaty co najmniej numeru wezwania i nr rejestracyjnego pojazdu) na konto podane na wezwaniu, lub w kasie Centrum Usług Wspólnych w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 175, czynnej:

– w poniedziałki oraz od środy do piątku – od godz. 8:00 do 15:00
– we wtorki – od godz. 9:00 do 15:30;

 

W przypadku wniesienia opłaty dodatkowej w ciągu 7 dni od daty wystawienia wezwania, jej wysokość obniża się do 40 zł.

W przypadku wniesienia opłaty dodatkowej w ciągu 7 dni od daty wystawienia wezwania, nałożonej w razie przekroczenia limitu czasu na wykupionym bilecie do 30 min., jej wysokość obniża się do 20 zł.

Opłata dodatkowa, nieuiszczona w terminie 28 dni od daty wystawienia wezwania, podlega przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Podstawa prawna: art. 13f ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 460.) oraz uchwała Nr XXI/478/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Łodzi oraz opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2016 r. poz. 173).

 

Reklamacje dotyczące nałożonej opłaty dodatkowej można wnieść na piśmie w terminie 7 dni od daty wystawienia do Zarządu Dróg i Transportu albo za pośrednictwem firmy City Parking Group S.A. 90-430 Łódź, ul. Piotrkowska 125

Zarząd Dróg i Transportu

Wydział Parkowania 

Łódź, ul. Piotrkowska 173

Tel. 42 638 58 41