Opłata dodatkowa


Za brak opłaty za postój na terenie Strefy Płatnego Parkowania otrzymuje się RAPORT Z KONTROLI.

W przypadku braku tej opłaty należy uiścić opłatę dodatkową w wysokości 50zł.

Kontroler nie jest upoważniony do pobierania opłaty dodatkowej.

Opłatę dodatkową należy wnieść w terminie 30 dni od daty przeprowadzenia kontroli  (z podaniem w tytule wpłaty co najmniej numeru wezwania i nr rejestracyjnego pojazdu) na konto podane w raporcie, w parkomacie lub w kasie Centrum Usług Wspólnych w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 175, czynnej:

– w poniedziałki oraz od środy do piątku – od godz. 8:00 do 15:00
– we wtorki – od godz. 9:00 do 15:30;

 

Uiszczenie opłaty dodatkowej, powstałej z powodu przekroczenia limitu opłaconego czasu parkowania do 30 minut, w ww. terminie obniża jej wartość z 50,00 do 40,00 zł.

Opłata dodatkowa, nieuiszczona w terminie 30 dni od daty przeprowadzenia kontroli, podlega przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Podstawa prawna: art. 13f ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 460.) oraz uchwała Nr LXXIX/2124/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14.11.2018r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 2018r. poz. 6362).

Wniosek o wyjaśnienie powstania z mocy obowiązku uiszczenia ww. opłaty dodatkowej można wnieść na piśmie w terminie 30 dni od daty wystawienia do Zarządu Dróg i Transportu, w kancelarii Centrum Usług Wspólnych albo za pośrednictwem firmy City Parking Group S.A. 90-430 Łódź, ul. Piotrkowska 125

 

Zarząd Dróg i Transportu

Kancelaria Centrum Usług Wspólnych

Łódź, ul. Piotrkowska 175