Dla osób niepełnosprawnych


Karta parkingowa uprawnia osoby niepełnosprawne do parkowania na miejscach specjalnie wydzielonych i przeznaczonych dla tych osób , w tym na miejscach wyznaczonych w strefie płatnego parkowania (bezpłatnie).

Karta parkingowa co do zasady nie zwalnia z opłat za parkowanie. Na podstawie wewnętrznych regulacji poszczególnych samorządów np. uchwały rady miasta, osoby niepełnosprawne mogą być zwolnione z opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania, Uchwała nr XXI/478/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 09.12.2015 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 2016 poz. 173) nie zwalnia osób niepełnosprawnych z opłaty za parkowanie w SPP na terenie miasta Łódź.

Karta parkingowa jest dokumentem o standardzie międzynarodowym, który obowiązuje nie tylko na terenie Polski, ale także w krajach Unii Europejskiej. Jednak w poszczególnych krajach członkowskich obowiązują odrębne przepisy wynikające z prawa drogowego dla danego kraju, a co się z tym wiąże, odrębne ulgi i uprawnienia dla niepełnosprawnych.

Dla osób niepełnosprawnych o stopniu niepełnosprawności znacznym lub umiarkowanym wydawane są abonamenty ze stawką zerową. Można je wyrobić w kasie Centrum Usług Wspólnych, wymagana jest ważna niebieska karta parkingowa osoby niepełnosprawnej, dowód osobisty.

Dopiero przy łącznym posiadaniu tych dokumentów, tj. karty parkingowej i abonamentu ze stawka zerową, oraz ich wyłożeniu w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu, można parkować bez wniesienia opłaty za postój w całym obszarze strefy płatnego parkowania w Łodzi.