Dla osób niepełnosprawnych

WZÓR KARTY PARKINGOWEJ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Karta parkingowa uprawnia osoby niepełnosprawne do parkowania na miejscach specjalnie wydzielonych i przeznaczonych dla tych osób , w tym na miejscach wyznaczonych w strefie płatnego parkowania (bezpłatnie).

Karta parkingowa co do zasady nie zwalnia z opłat za parkowanie. Na podstawie wewnętrznych regulacji poszczególnych samorządów np. uchwały rady miasta, osoby niepełnosprawne mogą być zwolnione z opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania, Uchwała Nr XLVII/902/12 z późn. zm. Rady Miasta Łódź z dnia 29 sierpnia 2012r. nie zwalnia osób niepełnosprawnych z opłaty za parkowanie w SPP na terenie miasta Łódź.

Karta parkingowa jest dokumentem o standardzie międzynarodowym, który obowiązuje nie tylko na terenie Polski, ale także w krajach Unii Europejskiej. Jednak w poszczególnych krajach członkowskich obowiązują odrębne przepisy wynikające z prawa drogowego dla danego kraju, a co się z tym wiąże, odrębne ulgi i uprawnienia dla niepełnosprawnych.

Dla osób niepełnosprawnych o stopniu niepełnosprawności znacznym lub umiarkowanym wydawane są abonamenty ze stawką zerową. Można je wyrobić w kasie ZDiT, konieczny jest oryginał orzeczenia o niepełnosprawności, niebieska karta parkingowa, dowód osobisty.

Dopiero przy łącznym posiadaniu tych dokumentów, tj. karty parkingowej i abonamentu ze stawka zerową, oraz ich wyłożeniu w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu, można parkować bez wniesienia opłaty za postój w całym obszarze strefy płatnego parkowania w Łodzi.

 

Dla osob niepelnosprawnych.